KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

T.C. ARHAVİ Belediye Başkanlığı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

Vatandaş AYDINLATMA METNİ

Türkiye Cumhuriyeti ARHAVİ Belediye Başkanlığı (“ARHAVİ BELEDİYESİ“) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Vatandaş Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,
 2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması,
 4. İlgili Kişinin Hakları,
 5. Sonuç

ARHAVİ BELEDİYESİ 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

ARHAVİ BELEDİYESİ, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, ziyaretçi kayıt defteri, web sitesi, Eşkom programı, sosyal medya platformları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu ARHAVİ BELEDİYESİ Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.


3- Kişisel Verilerin Aktarılması

a- Yurtiçine Aktarım

ARHAVİ BELEDİYESİ, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

  b- Yurtdışına Aktarım

ARHAVİ BELEDİYESİ, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Vatandaş kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4- İlgili Kişinin Hakları

ARHAVİ BELEDİYESİ tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ARHAVİ BELEDİYESİ sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren ve ARHAVİ BELEDİYESİ tarafından internet sitesinde (https://arhavi.bel.tr/) sunulan başvuru formu ile Musazade Mahallesi Şehit Asteğmen Mehmet Altanlar Caddesi No: 1/1 ARHAVİ/Artvin  adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca iletisim@arhavi.bel.tr e-posta adresi veya 04663124006 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip ARHAVİ BELEDİYESİ 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde ARHAVİ BELEDİYESİ; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

ARHAVİ BELEDİYESİ; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5- SONUÇ

ARHAVİ BELEDİYESİ tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek ARHAVİ BELEDİYESİ tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

ARHAVİ BELEDİYESİ, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.