Gizlilik ve Çerez Politikası

T.C. ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇEREZ POLİTİKASI

Türkiye Cumhuriyeti ARHAVİ Belediye Başkanlığı (“ARHAVİ BELEDİYESİ“) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu Çerez Politikası ile web sitesinde kullandığı çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Çerez nedir?

Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez https://arhavi.bel.tr/ üzerindeki çevrimiçi deneyiminizin kişiselleşmesini sağlamaktadır.

Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için   www.allaboutcookies.org internet sitesi ziyaret edilebilir.

Neden Çerez Kullanılır?

ARHAVİ BELEDİYESİ; internet sitesinde aşağıda belirtilen amaçlarla çerez kullanabilir:

 • İnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaştırılması, işlevselliğinin ve performansının arttırılması, 
 • Daha iyi bir çevrimiçi deneyim sağlanması,
 • Websitesinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi ya da kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi, 
 • Kullanıcıların Site üzerindeki kullanım alışkanlıklarının analiz edilmesi,
 • Hukuki güvenlik önlemlerinin alınması.

Hangi Tür Çerezler Kullanılır?

 • Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.
 • Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
 • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.
 • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. 

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. Kullanılan tarayıcının ayarlar panelinden çerez ayarları yönetilebilir, değiştirilebilir veya etkisiz bırakılabilir. 

İlgili kişi çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için kullanabilecek yöntemler aşağıda yer almaktadır:

Bu bilgiler ışığında ARHAVİ BELEDİYESİ internet sitesi kullanıcıları, siteyi kullanırken kişisel olarak belirledikleri düzeyde çerezlerin kullanılmasına rıza verdikleri kabul etmektedir. 

T.C. ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 GİZLİLİK POLİTİKASI

Türkiye Cumhuriyeti ARHAVİ Belediye Başkanlığı (“ARHAVİ BELEDİYESİ“); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

         Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

         Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

         Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

          İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri Nelerdir? 

ARHAVİ BELEDİYESİ web sitesinde, yalnızca işlevsel çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir.

          Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için ARHAVİ BELEDİYESİ Çerez Politikası incelenebilir. 

          Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi. 

    Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

ARHAVİ BELEDİYESİ, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir:

 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler.
 • Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

          İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

ARHAVİ BELEDİYESİ tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ARHAVİ BELEDİYESİ; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.