Mali Hizmetler Müdürlüğü

İnan CİN

Hesap İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri.

Belediyemiz bütçesinin, eksiksiz gerçekleştirilmesi için, tüm çalışmalarımızı bilgisayar desteği ile çağa uygun şekilde yürütmekteyiz.

– Gelir ve Gider Bütçesi ile Finansmanın ekonomik sınıflandırmasını hazırlamak

– İzleyen 2 yılın gelir ve gider bütçe tahminlerini hazırlamak

– İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip

ve tahsilatını yapmak

– Bütçe gelir ve gider kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak, değerlendirmek ve bütçe kesin

hesabını hazırlamak

– İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz malların icmal cetvellerini düzenlemek