İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnci ÜÇÜNCÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün başlıca ilkeleri, görev ve yetkileri;

1- Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak,

2- Hizmet kalitesini artırmak,

3- Hizmet maliyetlerini düşürülmesi için gerekli tedbirleri almak, zamandan tasarruf sağlayarak doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak,

4- Kamuoyunda kurumun imajının korunması ve güvenin sağlanmasını temin etmek,

5- Hizmetin yerine getirilmesinde teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmak,

6- Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programlarını yapmak, müdürlük bütçesini hazırlamak,

7- Takım ruhu anlayışı ile çalışılmasını tesis etmek,

8- Memur, işçi ve sözleşmeli personel işlemlerini 657 sayılı DMK, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2822 sayılı T.İ.S Grev ve Lokavt Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde özlük işlerini yürütmek,

9- Çalışan personelin işinde daha verimli olması için hizmet içi eğitim programları hazırlayarak Başkanlık onayına sunmak,

10- İşinde başarılı personelin ödüllendirilmesi için performans değerlendirme komisyonunun kurulmasını Başkanlık onayına sunmak ve dosyasını tutmak,