İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tamer YILMAZ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri.

 1. Yapı ruhsatına esas olmak üzere İmar Durum belgesinin hazırlanması
 2. Her türlü yapı ile ilgili ruhsat düzenlemek
 3. Yapı kullanma izin belgesi vermek
 4. Yapı kontrol işlerini yürütmek
 5. Yapım aşamasında binaların ara denetimlerini yapmak
 6. Ruhsatsız ve kaçak inşaatları kontrol edip yapımını engellemek
 7. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yürütmek.
 8. Tadilat, ilave ve mevzi imar planlarını Belediye Meclisinin oluşturduğu İmar Komisyonuna götürüp, komisyonun raporlarını hazırlayarak, Belediye Meclisinde götürmek
 9. İmar planında otopark, terminal, Belediye Hizmet Alanına, yola, yeşil alana, otopark v.s. gibi kamu hizmetlerine ayrılmış olan alanlarda Kamulaştırma işlemleri varsa yapmak.
 10. 3194 sayılı imar kanunun 18.Madde uygulamalarını yapmak ve yaptırmak.

11.18. madde uygulamalarında oluşan vatandaşla hisseli olan yerlerin imar kanununun 17. Maddesine göre satışını hazırlamak ve encümende karar çıkmasını sağlamak.

 1. İhale dosyalarının hazırlanması (imar plan yapımı, 18. madde uygulamaları v.s.
 2. Halihazır haritaları yapmak, yaptırmak ve yapımlarının kontrolünün yapılması.
 3. Yol kırmızı kot ve arazi kotlandırılmasını yapmak veya yaptırmak.
 4. İfraz, tevhit, ihdas işlemlerinin yapılması ve encümene sunmak.
 5. Binalara kot verilmesi ve su basman kontrollerini yapmak.
 6. Resmi kurumlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 7. Kadastro ve Tapu sicil Müdürlüklerindeki belediye dosyalarının takibi ve kontrollerinin yapılması.
 8. Belediye bünyesindeki diğer birimlere teknik yardım yapmak.
 9. Mahkeme, Resmi Kurum ve İcra Müdürlüklerinin imar durum taleplerini çıkarmak.
 10. Belediyemizin imar ile ilgili mahkeme dosyalarını takip etmek.
 11. Coğrafi Bilgi Sistemi (Kent Bilgi Sistemi) çalışmalarını yapar veya yaptırır.