ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞ İLANI

İLAN

ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE-1:Encümen karar No: Tarih 14.10.2021  sayı:28

MADDE-2:İdarenin:

a) Adresi:Arhavi Belediye Başkanlığı

b)Telefon- Faks:04663124006

MADDE-3: İhale Konusu işin:

 Niteliği: Mülkiyeti Belediyemize ait olup aşağıda nitelikleri yazılı araçların 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 04.11.2021  Perşembe  günü saat 10:00’da Başkanlık Makamında Encümen marifetiyle satışları yapılacaktır.

MADDE-4:Miktarı: 6 adet araç

MADDE-5:İhaleye ait şartname belediyemizden 200 TL karşılığı alınabilir.

MADDE-6:İhalenin:

a) Yapılacağı yer: Arhavi Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonu.

b) Tarih 04.11.2021  Perşembe  günü saat 10:00’da başlayacaktır.

c) usulü: 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereği açık teklif verme usulü ile.

MADDE-7:İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler

a)Gerçek kişilerden istenecek belgeler :

1)Vukuatlı nüfus kaydı.

2)Kanuni ikametgah adresi.

3)İmza sirküleri(Noter Tasdikli).

4)Tebligat için adres beyanı.

5)Geçici teminat makbuzu.

6)Adlı sicil kaydı bulunmadığına dahil savcılıktan alınmış belge

7)Vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname.

8)İsteklilerin  Arhavi Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

b) Şirket olarak Katılacak olanlardan istenecek Belgeler:

1)Şirket yetki belgesi

2)Ticaret odası sicil kaydı.

3)Tebligat için adres beyanı

4)Geçici teminat makbuzu.

5)İsteklerim Arhavi Belediyesine borcu olmadığına dair  belge.

6)Şirket yetkilisi,şirket müdürü,hacim ortak varsa vekaleten girenlerin noter tasdikli vekaletname,adli sicil kaydı.

7)Ticaret sicil gazetesi.

8)İmza sirküleri

9)Vekaleten girenlerin vekaletnamesi ve vekalet verenin imza sirküleri

MADDE-8:İhale edilecek 6 adet aracın markası, plakası, modeli, muhammen  bedeli  ve  % 3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir:  
S.NOPLAKAMODELİMARKASIMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
1 08 BA 049   2008BMC LEVENT30.000,00 TL900,00 TL
2 08 BA 119   1997İSUZU NOVO 2750.000,00 TL1.500,00 TL
3 08 BA 403   2004MERCEDES BENZ 403290.000,00 TL8.700,00 TL
4 08 AAU 628   2000MERCEDES BENZ SOLO85.000,00 TL2.550,00 TL
5 08 AV 402     1987FATİH 130-1912.500,00 TL375,00 TL
6 08 AAV 083   2008İSUZU150.000,00 TL4.500,00 TL

9)İhaleye katılmak isteyenler en geç 04.11.2021 günü ihale  saatine  kadar müracaatlarını yapmak zorundalar.

10)Gazete ilan tarihleri: 21.10.2021 -Perşembe ,  28.10.2021-Perşembe

İlanen Duyurulur.